↑ Επιστροφή σε Αποτελέσματα του Έργου

Διάδοση

1. Dissemination Activities

1.1. YBU

1) Attending meeting on Volunteerism organized by the Turkish National Agency
Date: 24-01-2015

1

2) Informing Youth Turkish Federation (getting access to contact database)

– 21 youth unions all over Turkey as members

 

3) Visiting government officials
On their premises – from March to June 2015

19 participants from the following:

– GÖNÜLLÜLÜK AKADEMİSİ (VOLUNTEER ACADEMY)
– ADALET BAKANLIĞI (MINISTRY OF JUSTICE)
– AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (MINISTRY OF FAMILY AND SOCIAL POLICIES)
– ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY)
– SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SOCİAL SECURİTY ENSTITUTION)
– SAĞLIK BAKANLIĞI (MINISTRY OF HEALTH)
– MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MINISTRY OF EDUCATION)
– ORMAN VE SU İŞLERI BAKANLIĞI (MINISTRY OF FORESTRY AND WATER AFFAIRS)
– AFAD (DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY)

 

4) Visiting TSOs
On their premises – from March to June 2015

16 participants from the following:
– AÇEV ( MOTHER AND CHİLD EDUCATİON FUNDATİON)
– SERÇEV (ASSOCIATION FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY)
– GSM (YOUTH SERVICES CENTER)
– KAÇUV (THE HOPE FOUNDATION FOR CHILDREN WITH CANCER)
– MAG (NEIGHBORHOOD DISASTER VOLUNTEERS)
– TEGV (EDUCATIONAL VOLUNTEERS FOUNDATION OF TURKEY)
– TGB (TURKEY YOUTH UNION ASSOCIATION)
– ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞI
– SAKARYA CULTURE AND SOCIAL WELFARE FOUNDATION

 

5) Meeting with AFAD (Republic of Turkey Prime Ministry Disaster & Emergency Management Authority)
Date: 10/08/2015
Ybu team organized a meeting with AFAD about volunteerism

2

 

6) Step Project final meeting
Date: 14/10/2015
Attending step project final meeting

3 4

7) Meeting with National Agency
Ybu team attended meeting about National Agency projects

Date: 08/10/2015

6

 

8) Happy Volunteer Day!

Date: 5 December 2015,

17

9)  Distribution of Project Leaflets in University

January-March 2016,

18

10) Distribution of Leaflets at the University’s Entrepreneurship Training

Date: 28 march 2016,

19

11) Distribution of Project Leaflets at Meeting about Culture and Youth

31 March 2016,

20

12) Meeting About Voluntariness and the Sources of Funding Available to Volunteers

12 April 2016,

21

13) Meeting on Volunteering and Entrepreneurship

6 May 2016,

22 23

14) Distribution of project leaflets at meeting about culture and youth Ankara-31.03.2016
Gençlik ve kültür ile ilgili toplantıda broşür dağıtımı Ankara-31.032016
110

15) Facebook and Twitter accounts (volunteer day) 5.12.2015
Facebook ve Twitter hesabından gönüllülük günü kutlaması 5.12.2015
111

16) Distribution of project leaflets in YBU January-March 2016
Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde projre broşürlerinin dağıtımı Ocak-Mart 2016
112

17) Distribution of leaflets at the university’s entrepreneurship training Ankara-28.03.2016
YBU girişimcilik eğitiminde proje tanıtımı ve broşür dağıtımı Ankara-28.03.2016
113

18) Meeting about volunteer opportunities Ankara-12.04.2016
Gönüllülüğün sağladığı fırsatlar ile ilgili toplantı Ankara-12.04.2016
114

19) Distribution of project leaflets in universities May-June 2016
Proje broşürlerinin üniversitelerde dağıtımı Mayıs-Haziran 2016
115

20) Distribution of project leaflets at meeting about youth Ankara 26.05.2016
Gençlik toplantısında broşür dağıtımı Ankara May 26.05.2016
116

21) Meeting on volunteering and entrepreneurship Ankara 06.05.2016
Gönüllülük ve girişimcilik üzerine toplantı Ankara 06.05.2016
117

 

1.2. Interproject

1) Presentation of the project during workshop “Development of volunteering sector on the territory of Plovdiv Municipality organised by Plovdiv Municipality, 13 January 2015, Plovdiv, Bulgaria
13 January 2015, Plovdiv, Bulgaria

7

2) Presentation of the EURAVON project during Round table “Society of XXI century”,
31 January 2015, Sofia, Bulgaria

8

3) Presentation of the EURAVON concept during Round table with the experts from Ministry of education, science and youth
2 April 2015, in Sofia, Bulgaria

9

4) Distribution of EURAVON leaflets during “Plovdiv 2019 – opportunities for cooperation”, 13.05. 2015, Plovdiv, Bulgaria

10

5) Distribution of EURAVON leaflets during EU Conference “VolontEurope”,
16.05. 2015, Sofia, Bulgaria

11

6) Oral presentation and distribution of leaflets during Annual conference of National Alliance for working with volunteers, 28 May 2015, Plovdiv

12

7) Presentation of EURAVON Project and Distribution of Leaflets During SGSCC EU Conference

02 June 2015,

24

8)  EURAVON During Training Workshop at Interdisciplinary Symposium “Social Competences, Creativity And Wellbeing

05 June 2015,

25

9) Oral Presentation During Anniversary Event of American Antidiscrimination Act Ratification organised by the USA Embassy in Sofia

09 June 2015,

26

10) Dublin, Ireland, Presentation of the project during EU Conference “Peer support for digital inclusion of volunteers and digital champions

18 September 2015,

27

11) Presentation of the Project During Round Table “Validation of Non Formal Learning”, Bucharest, Romania

1 October 2015,

28

12) Presentation of the project during International conference on inclusion organised by Suleyman Sah University, Istanbul, Turkey

16 October 2015,

29

13) Presentation of the Project on the Interprojects’ Booth at DigitalKidz

7 November 2015,

30

14) Presentation of EURAVON as Best Practice in Youth, Adapto Event, Sakarya, Turkey

18 November, 2015,

31

15) Dissemination The Project within International Conference “How The Volunteers Could Care For People With Disabilities: Challenges, Opportunities and (Mobile/Online) Training Solutions”

1st of December 2015,

32

16) Policy Debate: Guidance and Counseling Taking Validation to the Next Level

2 December 2015,

33

17) Presentation of the Project During Annual Event of the Bulgarian Assembly of Volunteers

17 January 2016,

34

18) Presentation of the Recognition and Validation System of the Project Within a National Conference on Development of Volunteers Competencies

19th of March 2016,

35

19) Presentation of the recognition and validation system on National Volunteering Seminar organised by Interprojects

27 April 2016,

36

20) Presentation of the e-Learning Platform with Stakeholders Who Will Participate in the Piloting Phase, 04 May 2016

04 May 2016,

37

1.3. MCA

1) Participation and oral presentation of the project during an International conference on “Gender equality and equal opportunities”,
14 January 2015, Sofia

13

2) Informal presentation of EURAVON project during a seminar “Contemporary methods in management of volunteering organisations”, 17 February 2015, Sofia

14

3) Informal presentation of the project during International Contact Seminar on Youth Learning,
14 March 2015, Sofia

15

4) Dissemination of the project on the 4th European Fair of the social enterprises on 26-29 March 2015, in Plovdiv

16

5) Presentation of the EURAVON concept to the policy makers round table, organised jointly by MCA and National Federation of employers of people with disabilities,
31 March 2015, Sofia, Bulgaria

17

6) Presentation of the EURAVON project during Round table with the governmental institutions who are supporting volunteering initiatives on 2 April 2015, in Sofia

18

7) Presentation of the project during workshop “Development of volunteering activities for access to social life for people with disabilities” in Plovdiv Municipality,
13 May 2015, Plovdiv

19

8) Presentation of EURAVON project during final conference of “Social competencies, creativity and well-being” EU conference,
02 June 2015, Plovdiv

20

9) Presentation of the EURAVON project during ICCW2015 conference
04 June 2015, Plovdiv

21

10) Dissemination of  EURAVON within Workshop with Volunteering Organisation on Territory of Plovdiv Municipality,

4th July 2015,

1

11) Dissemination of EURAVON Project within EUFAMI International Congress

19th September 2015,

3 2

12) Presentation of EURAVON Project During a Workshop with Volunteering Organisations on Territory of Bansko

4th October 2015,

4

13) Presentation of EURAVON project together with Interprojects within cluster activity with e-SUNET final event,
4 November 2015,

56

14) Presentation of EURAVON project during round table organised by National Association of volunteers in education,

13 November 2015,

7

15) Presentation of EURAVON Project and Distribution of Leaflets within National Conference Jointly Organized by MCA and INTERPROJECTS

09th of December 2015,

8

16) Dissemination of EURAVON Project Through Leaflets and Presentation within Conference Dedicated to Human Resource Development Jointly Organized by MCA and INTERPROJECTS

21st of December 2015,

9

17) Distribution of project leaflets and informal presentation of EURAVON project within regional seminar organized by national agency for promotion of SMEs

12th of February 2016,

10

18) Dissemination of EURAVON Leaflets and Presentation of the Project During Training Seminar for Building up Sustainable Volunteering Campaigns Organized by Time Heroes Bulgaria
22nd of February 2016,

11

19) Dissemination of EURAVON Project Through Leaflets within International Conference Entitled “Legal Capacity and Legal Rights of People with Disabilities Organized by National Association of Service Providers”
10th of March 2016,

12

20) Dissemination of EURAVON Project Through Leaflets and Informal Presentations During the Fifth International Fair of Enterprises from Social Economy

From 31st of March 2016 till 3rd of April 2016,

13

21) Dissemination of EURAVON Project Through Leaflets and Presentation During a Seminar Jointly Organized by MCA and Interprojects

4th of May 2016,

14

22) Mass Media Announcements

21 December 2015 – Bulgarian National Television,

16 March 2016 – Announcement of the project during afternoon session “Tezi munichki minutki”, broadcasted on Alma Mater radio,

1516

3.10 Dissemination of EURAVON project within EUFAMI International Congress on Sofia, Bulgaria, 19.09.2015
Sofia EUFAMI Uluslararası Kongre kapsamında EURAVON projenin yaygınlaştırılması, Bulgaristan, 19.09.2015
310

3.11 Presentation of EURAVON project during a workshop with volunteering organisations on territory of Bansko on 4th October 2015 in Bansko, Bulgaria
Gönüllü kuruluşlarla yapılan bir çalıştayda EURAVON projesinin sunumu, Bulgaristan, 4.10.2015,
311

3.12 Presentation of EURAVON project together with Interprojects within cluster activity with e-SUNET final event, Nicosia, Cyprus, 4.11.2015
E-sunet final etkinliği ile küme faaliyeti içinde EURAVON projesinin sunumu, Kıbrıs, 4.11.2015
312

3.13 Presentation of EURAVON project during round table organised by National Association of volunteers in education, Borovetz, 13.11.2015
Ulusal Eğitim Gönüllüleri Birliği tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında EURAVON projesinin sunumu, Borovetz, 13.11.2015
313

3.14 Presentation of EURAVON project and distribution of leaflets within National conference jointly organized by MCA and INTERPROJECTS 09.12.2015
MCA ve INTERPROJECTS tarafından ortaklaşa düzenlenen Ulusal konferansta EURAVON projesinin tanıtımı ve broşürlerin dağıtılması, 09.12.2015
314

3.15 Dissemination of EURAVON project through leaflets and presentation within conference dedicated to human resource development jointly organized by MCA and INTERPROJECTS
21.12.2015
MCA ve INTERPROJECTS tarafından organize edilen insan kaynakları geliştirme konferansında sunum yapılması ve broşür dağıtılması, 21.12.2015
315

3.16 Distribution of project leaflets and informal presentation of EURAVON project within regional seminar organized by national agency for promotion of SMEs, 12.02.2016
KOBİ’lerin tanıtımı için ulusal ajans tarafından düzenlenen bölgesel seminerde EURAVON projesinin proje broşürlerinin ve gayri resmi sunumlarının dağıtımı, 12.02.2016
316

3.17 Dissemination of EURAVON leaflets and presentation of the project during training seminar for building up sustainable volunteering campaigns organized by Time Heroes Bulgaria, 22.02.2016
Time Heroes Bulgaria tarafından organize edilen sürdürülebilir gönüllü kampanyaları oluşturma eğitim seminerinde EURAVON broşürünün yayını ve projenin sunumu, Bulgaristan, 22.02.2016
317

3.18 Dissemination of EURAVON project through leaflets within international conference entitled “Legal Capacity and legal rights of people with disabilities organized by national association of service providers” 10.03.2016
“Legal Capacity and legal rights of people with disabilities organized by national association of service providers” isimli konferansta Euravon projesinin broşürlerinin dağıtımı, 10.03.2016
318

3.19 Dissemination of EURAVON project through leaflets and informal presentations during the Fifth International Fair of Enterprises from Social Economy, 31.03.2016 – 3.04.2016
Sosyal Ekonomideki Beşinci Uluslararası İşletme Fuarı süresince EURAVON projesinin broşürler ve resmi olmayan sunumlarla yaygınlaştırılması, 31.03.2016 – 3.04.2016
319

3.20 Dissemination of EURAVON project through leaflets and presentation during a seminar jointly organized by MCA and Interprojects 4.05.2016
MCA ve İnterprojects tarafından ortaklaşa düzenlenen bir seminer süresince EURAVON projesinin broşürlerinin dağıtılması, 4.05.2016
320

3.21 – Announcement of the project during afternoon session “Tezi munichki minutki”, broadcasted on Alma Mater radio, 16.03.2016
Alma Mater radyosunda yayınlanan “Tezi munichki minutki” öğleden sonraki oturumunda projenin duyurusu, 16.03.2016
321

3.22– Bulgarian National Television, 21.12.2015
Bulgaristan ulusal televzyonu katılımı, 21.12.2015
322

3.23 Dissemination of EURAVON project within BULMEDICA/BULDENTAL, 17– 19.05.2016
EURAVON projesinin BULMEDİKA / BULDENTAL içindeki yaygınlaştırılması, 17– 19.05.2016
323

3.24 Dissemination of EURAVON project within Youth Festival “Welcome Health” jointly attended by MCA and Interprojects, 11-12.06.2016
Gençlik Festivali’ndeki EURAVON projesinin yaygınlaştırılması , 11-12.06.2016
324

3.25 Face to face meeting with the regional manager of JCI – Plovdiv, Bulgaria
25.08.2016
JCI bölgesel müdürü ile yüz yüze görüşme, Bulgaristan, 25.08.2016
325

3.26 Dissemination of EURAVON project within international conference “Business on the hills”, 09-11.09.2016
“Business on the hills” isimli konferansta EURAVON projesinin yayılması, 09-11.09.2016
326

3.27 Presentation of EURAVON project during national conference “The link between volunteering and education – the path to the success“ organized by MCA , 12.09.2016
Mca’nın organize ettiği Ulusal konferansta EURAVON projesinin sunumu “Gönüllülük ve eğitim arasındaki bağlantı-başarının yolu” , 12.09.2016
327

 

1.4. UBITED

1) Meeting with volunteers at Sakarya University
6th February 2015 Sakarya, Turkey

22

2) Conferences: What is Volunteerism?
February 2015 Sakarya, Turkey

23

3) Euravon Project Management Team was organised a group working activity with young volunteers to increase the sensitivity and awareness of the participants through disabled people at 2nd April 2016. Participants discussed in small groups and presented their works to other participants. Discussed topics were:

  • how do we help disabled in different ways?
  • how do we make their life easy?
  • how do we share our ideas with them whether blind, non-hearing or with down syndrome.

3

 

4) Euravon Project team visited Smiling Down Cafe in Istanbul at 7th May 2016. This cafe has something very unique and that is for everyone who visits the cafe immediately visible. In the cafe, customers namely served by very friendly staffs that have Down’s syndrome.

Euravon trainers informed the professional instructors, special education teacher and volunteers from catering service how to work with those special workers, how to organize training in dealing with visitors, how to take orders and how to serve. The staff with Down’s syndrome are engaged with their volunteer brothers or sisters who may accompany them when they for instance are tired or do not understand something.

4_1 4_2

 

5) Euravon management team participated info-meeting at Down Syndrome Association in Istanbul, Turkey at 30th May 2016. After getting information from the representatives of the NGO about their local and national activities, project and campaigns, Euravon Project partner from UBITED gave information how to manage effectively down syndrome health clinic, career and independent living academy, job coaching activities by young volunteers in the organization.

5_1 5_2 5_3

 

6) Euravon Project Management Team visited Istanbul Medeniyet University at 1st June 2016.

EU Projects Office gave information about managed and successfully completed projects.

Euravon Project Management Team trainers informed the EU Project Office how to validate and certify students from youth clubs works during the social projects like as mobility opportunities for recent graduates, social and vocational integration of young workers, blended learning in collaboration of universities and local society to raise individual competencies of youth.

6_1 6_2

 

 

7) Euravon Project Management Team visited TOGEMDER Special Education Job School in Istanbul at 2nd June 2016. This school built by Social Development Center Education and Social Solidarity Association (TOGEMDER) supported by Presidency of the Republic of Turkey. In Turkey, Individuals with physical or mental deficiency younger than 21 years old and graduated from elementary school attend job schools.

Euravon Project trainers informed teachers how to manage internship with 3days of the week for 2 semesters with volunteers help on and off job support. Trainers showed some practical examples to teachers as volunteering and supporting activities to use in accommodation and hotel services, catering services, furniture and interior design, handcraft technologies activities.

7_1 7_2

 

 

 

1.5. IKME

1) Conference: CY Voice
Paphos

24

 

1.6. ÇASGEM

1) Meeting with national volunteering committee
Date 30.01.2015
Number of participants : 17

25

2) Meeting with ACEV: Sustainability in volunteering
Date: 08.05.2015

26

6.5 AFAD Cooperation Meeting AFAD, Ankara 10.08.2015
AFAD İşbirliği Toplantısı AFAD, Ankara 10.08.2015
605

6.6 National Volunteering Committee Meeting Istanbul Aydin University, Istanbul 11.09.2015
Ulusal Gönüllü Kurul Toplantısı, Istanbul Aydın Universitesi, İstanbul 11.09.2015
606

6.7 Volunteering Opportunities, Turkish Radio television Studio, Ankara, 09.10.2015
Gönüllülük Fırsatları, Türk Radyosu Televizyon Stüdyosu, Ankara, 09.10.2015
607

6.8 EURAVON News, 20.05.2015
Euravon haberleri, 20.05.2015
608

6.9 EURODESK, Time to Move Week, Volunteering Seminar, 30.09.2015
EURODESK, Time to Move Week, Gönüllülük Semineri, 30.09.2015
609

6.10 Volunteering in Municipalities, Ankara, 07.10.2015
Belediyelerde Gönüllülük, Ankara, 07.10.2015
610

6.11 Volunteering to Fight with Child Labour Turkish Radio television Studio, Ankara, 02.11.2015
Çocuk İşçiliğiyle Mücadele İçin Gönüllülük Türkiye Radyosu Televizyon Stüdyosu, Ankara, 02.11.2015
611

6.12 Web Site Project Information, 01.01.2016
Web Sitesi Projesi bilgilendirmesi, 01.01.2016
612

6.13 Ministry of Youth and Sports, Youth Strategy Workshop, 13.01.2016
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Stratejisi Çalıştayı, 13.01.2016
613

6.14 National Volunteering Committee Meeting, İstanbul, 29.01.2016
Ulusal Gönüllülük Komitesi Toplantısı, İstanbul, 29.01.2016
614

6.15 Validation Policy for Volunteering Organization, 06-10.02.2016
Gönüllülük Teşkilatı Onaylama Politikası, 06-10.02.2016
615

6.16 EURAVON Project Publicity Seminar, 12.04.2016
EURAVON Proje Tanıtım Semineri, 12.04.2016
616

6.17 National Volunteering Committee Meeting TUSEV, Istanbul, 15.04.2016
Ulusal Gönüllülük Komitesi Toplantısı TUSEV, İstanbul, 15.04.2016
617

6.18 Istanbul University, Volunteer Academy Workshop, 28.04.2016
İstanbul Üniversitesi Gönüllü Akademisi Çalıştayı, 28.04.2016
618

6.19 “Volunteerism is a Lifestyle” Training Course, 10-16.05.2016
“Gönüllülük Bir Yaşam Tarzıdır” Eğitim Kursu, 10-16.05.2016

6.20 EURAVON 2nd Project Publicity Seminar, 13.05.2016
EURAVON 2. Proje Tanıtım Semineri, 13.05.2016
620

6.21 Ministry of Youth and Sports, Youth Volunteering Seminar, 13.05.2016
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Gönüllüsü Semineri, 13.05.2016
621

6.22 International Symposium on Youth Employment Challenges, 18-20.05.2016
Gençlik İstihdamı Zorlukları Uluslararası Sempozyumu, 18-20.05.2016
622

6.23 European Volunteering Forum, City Hotel, Maribor, 10-14.10.2016
Avrupa Gönüllülük Forumu, City Hotel, Maribor, 10-14.10.2016
623

6.24 EURAVON Project Poster, 16.10.2016
EURAVON Proje Posteri, 16.10.2016
624

6.25 National Volunteering Committee Meeting IBM Office, Istanbul, 31.10.2016
Ulusal Gönüllülük Komitesi Toplantısı IBM Ofisi, İstanbul, 31.10.2016
625