Резултати на проекта

Целите на проект EURAVON са:

 • Разработване и популяризиране на онлайн системата EURAVON (чрез използване на иновативни тестове за психо-нагласа,, емоционална интелигентност, възприятие, мотивация, Аз-ефективност и т.н.), която да обобщава , оценява и удостоверява умения и компетенции, придобити от младежи доброволци по време на натрупаният от тях опит в рамките на това неформално или информално учене.
 • Спомагане признаването на уменията, които са придобити чрез доброволчески дейности като опит от неформално учене, което би станало мотивиращ фактор за младежи доброволци и ще създаде мост между доброволчеството и заетостта  на младите хора .
 • Подкрепа за придобиване на ключови компетентности от младите доброволци чрез EURAVON инструментариум за подобряване на компетенциите .
 • Пилотиране на системата EURAVON с най-малко 100 доброволци и минимум 30 организации от Третият сектор в Европа.
 • Подпомагане създаването на ясна правна рамка и ясни правила за осъществяване на дейности от доброволците в страните-членки и тези извън ЕС (като напр. Турция).
 • Насърчаване на пригодността за заетост на доброволците чрез сертифициране на признати умения и компетенции .
 • Проучване на възможностите за укрепване на връзката между доброволчеството и здравеопазването/хуманното отношение във връзка със застаряването на обществото (подпомагане на лица в третата възраст)
 • Насърчаване на транснационалната мобилност на доброволците чрез стартиране на мрежа между доброволчески организации, университети и други институции, което може да бъде възможно само чрез официално и взаимно признаване на техните умения, компетенции и опит, придобити в различни страни на ЕС.
 • Укрепване на мрежите за разпространение/експлоатация от ключови заинтересовани страни за определяне на политики и практики и оптимизиране използването на продуктите на проекта и укрепване  устойчивостта на тези резултати и след неговият официален край.
 • Провеждане на семинари и работни срещи във всяка страна партньор, за да се идентифицира и използва експертния принос на заинтересованите лица и бенефициенти на проекта по отношение съдържанието на продуктите, осигуряването на тяхното високо качеството и привлекателност; Така ще се постигни устойчиво въздействие на проекта.
 • Насърчаване на социалното сближаване и социалното приобщаване, с цел развиване на солидарност в гражданите чрез насърчаване на участието им в доброволчески дейности, което ще повиши толерантността на хората към групите в неравностойно положение в обществото и ще помогне за намаляване на нивото на расизъм и предразсъдъците към лица в нужда.
 • Повишаване нивото на корпоративната социална отговорност на компании и организации, където както в частния, така и в публичния сектор, които могат да изиграят важна роля в насърчаването на доброволческите дейности.
 • Подкрепа на приоритетите описани в Резолюция на Съвета на Европа относно обновена рамка за Европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010-2018) , както и Стратегията на ЕС за младежта и специално политическите препоръки от доклада на ЕС за младежта.

Целеви групи:

 • Млади доброволци (въвличане на минимум:500 младежи от Турция и по минимум 100 от България, Кипър и Холандия)
 • Доброволчески организации и организации от третия сектор (НПО)
 • Университети
 • Организации, управляващи програми за доброволчество

Интелектуални резултати

O1: Консолидирани резултати от изследователско проучване O2: EURAVON система за признаване и сертифициране на неформалното и информалното учене, произлизащо от опита на младежите, осъществяващи доброволчески дейности . O3: Наръчник с инструкции за употреба на системата за мониторинг на компетенциите O4: Адаптиране и подобрявяне на Наръчник за 8 ключови компетенции O5: Доклад за използваемост на продуктите …

Разгледайте страницата »

(Turkish) EURAVON Final Conference Contents

08.30 -09.00 Welcome / Registration 09.00-09.30 Opening Speeches Prof. Dr. Metin DOĞAN – Rector of Ankara Yıldırım Beyazıt University Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU – Dean of Business School of Ankara Yıldırım Beyazit University 09.30-10.00 Project Overview / Summary Dr. Abdulkadir HIZIROĞLU – Project Coordinator / Ankara Yıldırım Beyazıt University 10.00 -11.00 Partner Presentations YBU – …

Разгледайте страницата »

EURAVON Final Conference Registration Form

Loading…

Разгледайте страницата »

EURAVON FINAL CONFERENCE EVALUATION QUESTIONAIRE

Loading…

Разгледайте страницата »

Събития

E1: Финална Европейска конференция в Турция

Разгледайте страницата »

untitled17

Мобилност за младежи доброволци

Bulgaristan – Bulgaria Güney Kıbrıs- Cyprus Türkiye- Turkey

Разгледайте страницата »

Партньорски срещи

Netherlands Meeting Kick-off meeting in Ankara, Turkey     2nd Partners Meeting, Bemmel, Netherlands   Bulgaria Meeting     Cyprus Meeting     Piloting Turkey   Final Meeting     Kick-off meeting – 9-10 December 2014, Ankara, Turkey. Agenda and Photos.

Разгледайте страницата »

5_2

Дейности по разпространение

1. Dissemination Activities 1.1. YBU 1) Attending meeting on Volunteerism organized by the Turkish National Agency Date: 24-01-2015 2) Informing Youth Turkish Federation (getting access to contact database) – 21 youth unions all over Turkey as members   3) Visiting government officials On their premises – from March to June 2015 19 participants from the …

Разгледайте страницата »