Gönüllülük Hakkında

 • Herşeyden önce, gönüllülük adalet, dayanışma, dâhil etme ve yurttaşlığın temel değerlerini arttırmaktır.
 • Kısaca “gönüllülük” olarak adlandırılan ‘’içinde bulunduğu toplulukta herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir işi yapmayı kendiliğinden üstlenmeye yönelik faaliyetler’’, tüm dünyada ekonomik, sosyal, politik ve kültürel problemlerin çözümüne yönelik yenilenebilir ve kritik bir çözüm mekanizmasıdır.
 • Gönüllülük, sosyal bütünleşmeyi artırmaya katkı sağlayan temel faktör olmakla birlikte  bütünleşmeyi  ve istihdamı artırmak için bir yol haritasıdır.
 • Gönüllülük; bilgi kazanımak, becerileri geliştirmek ve sosyal ağları genişletmek için önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.
 • Gönüllülük; bireyler için ek bir eğitimsel , mesleki ve sosyal tecrübe kazanımı olarak rol oynayarak özgeçmişlerini güçlendirmekte ve zaman içerisinde maddi kazanımlar elde etmelerini sağlamaktadır
 • Gönüllülük bu nedenlerle sadece yetenek geliştirme ve ekonomiye katkıda bulunmakla kalmayarak Avrupa 2020 stratejisinde hedeflendiği gibi dayanışma ve sosyal bağlılığı güçlendirerek gelişime katkıda bulunur.
 • Her yıl dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insan kamu, kar amacı güden ya da gütmeyen kuruluşlar veya direkt olarak ihtiyaç sahibi insanlar için gönüllülük faaliyetleri yapmaktadır.
 • Avrupalıların beşte birinden (%20) fazlası gönüllülük ve hayırseverlik aktivitelerine katılmaktadı (Yaklaşık 100 milyon, 2010 Avrupa Komisyonu araştırmasına göre)
 • GHK 2010 çalışması Avrupa’da gönüllük çalışmalarını aşağıdaki çok yüksekten düşüğe kadar 5 puanlık ölçeğe göre sınıflandırmaktadır
  • Çok Yüksek: Avusturya, Hollanda, İsveç ve Birleşik Krallık (İngiltere) yetişkin bireylerin %40’ından fazlası gönüllülük faaliyetlerine katılmaktadır.
  • Yüksek: Danimarka, Finlandiya, Almanya ve Lüksemburg yetişkinlerin %30 – %39 gönüllük faaliyetlerine katılmaktadır.
  • Orta Seviye: Estonya, Fransa ve Letonya yetişkinlerin %20 – %29’u gönüllük faaliyetlerine katılmaktadır.
  • Kısmen Düşük: Belçika, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Romanya, Slovenya ve İspanya yetişkinlerin %10 – %19’u gönüllük faaliyetlerine katılmaktadır.
  • Düşük: Bulgaristan, Yunanistan, İtalya ve Litvanya yetişkinlerin %10’dan azı gönüllük faaliyetlerine katılmaktadır.

Gönüllülükle ilgili güçlükler:

 • Gönüllülük için Avrupa Birliği tarafından 2010 yılında yapılan bir araştırma gönüllü sektörünün gelişmesine rağmen gönüllülüğe yönelik uygun bir eğitim yoksunluğunun varlığını ortaya çıkarmıştır.
 • Bu nedenle Gönüllülük ile ilgili en büyük güçlük:

“Gönüllüler için, uygun akredite profesyonel bir eğitim nasıl verilebilir?  Ayrıca bu eğitim gönüllülerin hazırlık ve uygulama sürecini desteklemelerine imkân tanıyan araçlar ve yeterlilikler sağlamalıdır.

Avrupa Birliği’nde:

 • Kesin bir çerçeve programı eksikliği: Türkiye, Bulgaristan, Kıbrıs ve Hollanda’da mevcut durumda genç gönüllüler ve gönüllülük için tanımlanmış resmi bir çerçeve programı ve kurallar bulunmamaktadır.
 • Tanımlama eksikliği: Gönüllülük aktiviteleri sırasında kazanılan beceriler yeterli derecede tanınmamakta veya kredilendirilmemektedir.
 • Üçüncü Sektör Organizasyonları (TSO) için destekleme araçlarının eksikliği bulunmaktadır.
 • Gönüllülük için iyi örnek ve uygulamalar hakkında bilgi veritabanı eksikliği bulunmaktadır.
 • “Avrupa Birliğinde Gönüllülük” (GHK 2010) isimli Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre:Arz ve talep uyuşmazlığı: Gönüllüler kısa süreli projelere hazır ve uygunken; organizasyonlar uzun süreli taahhütlerde bulunmak için insan gücüne ihtiyaç duymaktadır.