EURAVON Hakkında

EURAVON hedefleri:

 • EURAVON online sistemini; (psiko-tutum, performansa dayalı, duygusal zeka, algı testleri yeniliği ile) geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Bu sistem genç gönüllüler tarafından tecrübeleri ile resmi ya da örgün olmayan yollarla kazandıkları bilgi ve yeterlilikleri tanımlayacak, değer verecek ve sertifikalandırılacaktır.
 • Gönüllülük ve gençlik eğitimi arasında köprü kuracak şekilde genç gönüllülerin aktiviteleri sırasında, yaygın öğrenme ile kazandıkları deneyimleri bir motivasyon faktörü haline getirecek ve tanımlanmama eksikliğini giderecektir.
 • EURAVON yeterlilik aracı ile genç gönüllülerin ana ve çapraz yeterliliklerinin yeni çevrelere ve ülkelere transferini desteklemektir.
 • EURAVON sisteminin pilot uygulamasının Avrupa’da minimum 30 Üçüncü Sektör Organizasyonları (TSO) ve en az 100 gönüllü ile gerçekleştirmektir.
 • Resmi çerçeve programının tanınmasını AB’ye üye ve üye olmayan (Türkiye) ülkelerde desteklemektir.
 • Tanınmış kalite sınıfları ile gönüllülerin istihdamını arttırmaktır.
 • Yaşlanan toplumu dikkate alarak sağlık/muhtaçlara bakım ile gönüllülük arasındaki ilişkiyi artırmaya yönelik araştırma yapmaktır.
 • Gönüllülerin Avrupa ülkelerindeki deneyimlerinde kazandıkları bilgi, beceri ve deneyimlerini sadece resmi ve ortak bir tanımlama ile mümkün olabilecek uluslararası hareketliliklerini, üniversiteler TSO’lar ve diğer kurumlar arasında kurulacak bir ağ ile arttırmaktır.
 • Proje süresi sonrasında: politika yapan mercileri bilgilendirme için kilit paydaşlar ile yaygınlaştırma/değer yükseltme ağının güçlendirilmesi, ürünlerin kullanımı ve değerlerinin yükseltilmesi, proje çıktılarının ve ortaklık ağının sürdürülebilir olmasını sağlamaktır.
 • Proje etkisinin, değerinin, sürdürülebilirliğinin arttırılması için, paydaşlardan uzman girdilerini sağlamak ve arttırmak için her proje ortağı ülkede seminerler ve çalıştaylar düzenlemektir.
 • Irkçılık ve önyargıyı kırmak için insanların toplumdaki dezavantajlı gruplara toleranslarını arttıracak dayanışmayı gönüllülük aktiviteleri ile geliştirmek, sosyal bağımlılık ve katılımı genişletmektir.
 • Özel sektör ve kamu sektörünün gönüllülük aktivitelerini teşvik etmede önemli bir rol oynayacakları Kurumsal Sosyal Sorumluluk seviyesini arttırmaktır.
 • Gençlik alanında Avrupa işbirliği için yenilenmiş çerçeve programı konusunda AB Konsey Kararı önceliklerini desteklemektir (2010 – 2018) – AB Gençlik Stratejisi ve özellikle AB Gençlik Raporunda yer alan politika tavsiyeleri.

Hedef Gruplar:

 • Genç gönüllüler (Türkiye’den en az 500, Bulgaristan, Kıbrıs ve Hollanda’dan en az 100)
 • Üçüncü Sektör Organizasyonları (TSO)
 • Üniversiteler
 • Gönüllü hizmet programları yöneten kuruluşlar