Σχετικά με το EURAVON

Το EURAVON στοχεύει στην:

 • Ανάπτυξη και προώθηση του on-line συστήματος EURAVON (μέσω καινοτόμων τεστ ψυχο-συμπεριφοράς, που βασίζονται στην απόδοση, στη συναισθηματική νοημοσύνη, την αντίληψη κλπ), το οποίο αναγνωρίζει, αξιολογεί και πιστοποιεί τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτώνται από εθελοντές νεολαίους από κατά εμπειρίες τους, μέσω μη τυπικής ή άτυπης μάθησης των νέων.
 • Κάλυψη της έλλειψης αναγνώρισης των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων ως μη τυπική μαθησιακή εμπειρία, με σκοπό να λειτουργήσουν ως παράγοντας κινητοποίησης για τους νέους εθελοντές που θα δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στον εθελοντισμό και της εκπαίδευση των νέων (με το σύστημα Δήλωσης ικανοτήτων).
 • Στήριξη της απόκτησης βασικών και εγκάρσιων ικανοτήτων από νέους εθελοντές μέσω της εργαλειοθήκης ικανοτήτων EURAVON σε νέο πλαίσιο και χώρες.
 • Δοκιμή του συστήματος EURAVON με τουλάχιστον 100 εθελοντές και τουλάχιστον σε 30 ΜΚΟ στην Ευρώπη.
 • Υποστήριξη της δημιουργίας ενός σαφούς νομικού πλαισίου και σαφείς κανόνες για τους εθελοντές και τον εθελοντισμό στα τα κράτη μέλη και μη μέλη (Τουρκία).
 • Προώθηση της απασχολησιμότητας εθελοντών μέσω της πιστοποίησης των αναγνωρισμένων επίπεδων επαγγελματικών προσόντων.
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων για την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ του εθελοντισμού και της υγείας / πρόνοιας σε σχέση με τη γήρανση της κοινωνίας.
 • Προώθηση της διακρατικής κινητικότητας των εθελοντών μέσω της εκκίνησης ενός δικτύου ανάμεσα σε ΜΚΟ, πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα, η οποία μπορεί να είναι δυνατή μόνο μέσω μιας επίσημης και αμοιβαίας αναγνώρισης δεξιοτήτων, ικανοτήτων και εμπειριών που αποκτήθηκαν σε διάφορες χώρες της ΕΕ
 • Ενίσχυση των δικτύων διάδοσης / αξιοποίησης των βασικών ενδιαφερομένων για πολιτική και την πρακτική ενημέρωση και τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των προϊόντων και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου, τη συνεργασία και δικτύωση μετά το τέλος του έργου.
 • Εφαρμογή σεμιναρίων και εργαστηρίων σε κάθε χώρα εταίρο για να συγκεντρώσει και να χρησιμοποιήσει τη συνδρομή εμπειρογνωμοσύνης από κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με το περιεχόμενο των παραδοτέων, την ποιότητα και την ελκυστικότητα και επίσης να αυξηθεί η δυναμική ως προς τον επίκτυπο, την εκμετάλλευση και τη βιωσιμότητα του έργου.
 • Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης, προκειμένου να αναπτυχθεί αλληλεγγύη μέσα από τις εθελοντικές δραστηριότητες, η οποία θα αυξήσει την ανοχή των λαών απέναντι μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων και θα βοηθήσει στη μείωση του ρατσισμού και των προκαταλήψεων.
 • Αύξηση του επιπέδου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπου τόσο ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων.
 • Στήριξη των προτεραιοτήτων του ψηφίσματος του Συμβουλίου για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018) – Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία και συγκεκριμένα συστάσεις πολιτικής της έκθεσης ΕΕ για τη νεολαία.

Ομάδες στόχοι:

 • Νέοι εθελοντές (≥ 500 για Τουρκία, ≥100 για Βουλγαρία, Κύπρο και Κάτω Χώρες)
 • Οργανώσεις του τρίτου τομέα
 • Πανεπιστήμια
 • Οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα εθελοντισμού